Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2017

VZN č. 9/2017 o dani za psa na kalendárny rok 2018

VZN-9_2017-pes-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 802,16 kB
Vložené: 22. 11. 2017

VZN č. 10/2017 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2018

VZN-10_2017-automaty-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,02 kB
Vložené: 22. 11. 2017

VZN č. 11/2017 o dani za nevýherné hracie automaty na kalendárny rok 2018

VZN-11_2017-hracie-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,01 kB
Vložené: 22. 11. 2017

VZN č. 12/2017 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2018

VZN-12_2017-ubyt.-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,36 kB
Vložené: 22. 11. 2017

VZN č.1/2017, ktorým sa upravuje VZN č.9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2017

VZN-č.-1-2017-korým-sa-upravuje-VZN-9-2016-normatíva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,92 kB
Vložené: 21. 3. 2017

VZN č.2/2017, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Kolárovo

VZN-č.-2-2017-náhradné-zásobovanie-vodou-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 695,37 kB
Vložené: 27. 4. 2017

VZN č. 3/2017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN-3-2017-vylepovanie-plagátov-pre-všetky-voľby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,04 kB
Vložené: 6. 7. 2017

VZN č. 4/2017 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Kolárovo

VZN-4-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,95 kB
Vložené: 6. 7. 2017

VZN č. 5/2017 o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Kolárovo.

VZN-č.-5_2017-o-určení-školských-obvodov-základných-škôl-zriadených-mestom-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,7 kB
Vložené: 25. 9. 2017

VZN č. 6/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZŠ, SKD pri ZŠ, v CVČ a ....

VZN-6-2017-úprava-2-2015-príspevok-rodičov-sept.-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,54 kB
Vložené: 12. 9. 2017

VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2018

VZN-7_2017-normatíva-ŠaŠZ-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,9 kB
Vložené: 24. 11. 2017

zrušené! VZN č. 13/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

VZN bolo nahradené VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019
VZN-13_2017-na-rok-2018-poplatok-KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,3 kB
Vložené: 22. 11. 2017

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2016

VZN 01-2016 o miestnych komunikáciách

VZN-01-2016-o-miestnych-komunikáciách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,03 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 02-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 16-2015

VZN-02-2016-ktorým-sa-mení-a-dopĺňa-VZN-16-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,03 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 03-2016 o určení miesta miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo

VZN-03-2016-o-určení-miesta-miesta-a-času-zápisu-dieťaťa-na-plnenie-povinnej-školskej-dochádzky-v-ZŠ-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-mesta-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,77 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 04-2016 o prenajímaní nájomných bytov a ostatných bytových jednotiek vo vlastníctve mesta Kolárovo

VZN-04-2016-o-prenajímaní-nájomných-bytov-a-ostatných-bytových-jednotiek-vo-vlastníctve-mesta-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,43 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 05-2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Kolárovo - zmeny a doplnky č. 5

VZN-05-2016-ktorým-sa-vyhlasuje-záväzná-časť-územného-plánu-mesta-Kolárovo-zmeny-a-doplnky-č.-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,7 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 06-2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

VZN-06-2016-o-používaní-pyrotechnických-výrobkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,35 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 07-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN-07-2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,62 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 08-2016 o určení školských obvodov

VZN-č-8_2016-o-určení-školských-obvodov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,02 kB
Vložené: 10. 12. 2020
Zobrazené 81-100 z 143