Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2019

VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

VZN-č.-3-2019-o-nakladaní-s-KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 595,22 kB
Vložené: 22. 5. 2019

VZN č. 4/2019 o príspevku rodičov

VZN-č.-4-2019-príspevok-rodičov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,29 kB
Vložené: 10. 6. 2019

--- Úplné znenie VZN 2/2015 o príspevku rodičov

úpln.zn_.VZNč2_2015-jún-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,41 kB
Vložené: 10. 6. 2019

VZN č. 5/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Centrálna mestská zóna, Kolárovo – Zmena č. 2

VZN-5_2019-ktorým-sa-vyhlasuje-ZČ-ÚPZ-CMZ-Kolárovo-Zmena-č_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,23 kB
Vložené: 10. 7. 2019

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2018

VZN č.1/2018, ktorým sa upravuje VZN č.7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2018

VZN-č.1-2018-korým-sa-upravuje-VZN-7-2017-normatíva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,76 kB
Vložené: 27. 3. 2018

VZN č.2/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 6

VZN-2_2018-ktorým-sa-vyhlasuje-Záväzná-časť-Územného-plánu-mesta-Kolárovo-Zmeny-a-doplnky-č.-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,01 kB
Vložené: 24. 4. 2018

- príloha č. 1 VZN 2/2018 - Územný plán mesta Kolárovo Zmena č 6 ZČ

Príloha-č.-1-Územný-plán-mesta-Kolárovo-Zmena-č-6-ZČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB
Vložené: 24. 4. 2018

- príloha č. 2.1 VZN 2/018 - Komplexný výkres kú, vps, op a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES011

Príloha-č.2.1-_2.Komplexný-výkres-kú-vps-op-a-tvorba-krajiny-vrátane-prvkov-ÚSES011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,95 MB
Vložené: 24. 4. 2018

- príloha č.2.2 VZN 2/2018 - Výkres verejnoprospešných stavieb v zastav.území011

Príloha-č.2.2.-_11.-Výkres-verejnoprospešných-stavieb-v-zastav.území011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,55 MB
Vložené: 24. 4. 2018

VZN č. 3/2018 o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Kolárovo

VZN-č.-3_2018-o-určení-školských-obvodov-základných-škôl-zriadených-mestom-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,48 kB
Vložené: 31. 10. 2018

VZN č. 4/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019

VZN-4_2018-DZN-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,97 kB
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č. 5/2018 o dani za psa na kalendárny rok 2019

VZN-5_2018-pes-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,33 kB
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č. 6/2018 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2019

VZN-6_2018-automaty-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,9 kB
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č. 7/2018 o dani za nevýherné hracie automaty na kalendárny rok 2019

VZN-7_2018-hracie-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,56 kB
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č. 8/2018 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2019

VZN-8_2018-ubyt.-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,03 kB
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

VZN-9_2018-KO-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,93 kB
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č. 10/2018 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2019

VZN-10-2018-daň-za-užívanie-VP-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,32 kB
Vložené: 5. 11. 2018

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2017

VZN č. 14/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2018

VZN-14_2017-daň-za-užívanie-verejného-priestranstva-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,14 kB
Vložené: 24. 11. 2017

VZN č. 15/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

VZN-15_2017-o-nakladaní-s-KO-a-drobnými-stavebnými-odpadmi-na-území-mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,42 kB
Vložené: 13. 12. 2017

VZN č. 8/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018

VZN-8_2017-DZN2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,5 kB
Vložené: 22. 11. 2017
Zobrazené 61-80 z 143