Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Oznamy pre podnikateľov

Oznámenie pre predávajúcich
 
Mesto Kolárovo oznamuje, že
38. kolárovský jarmok sa uskutoční v dňoch 11.-13. augusta 2023
 
Predávajúci sú povinní predložiť na vyzvanie kontrolných orgánov všetky potrebné dokumenty, oprávnenie k podnikaniu, zdravotné preukazy, písomnosti, povolenie, rozhodnutie vydané Mestským úradom Kolárovo.
 
Bez povolenia Mestského úradu Kolárovo je predaj v jarmočnom priestore prísne zakázaný.
 
Zásobovanie predajných stánkov:
Účastníci - predávajúci sú povinní do 10:00 hod. obsadiť svoje očíslované pridelené miesta.
Zásobovanie stánkov sa má ukončiť do 08:00 hod., po tomto čase sa nebudú púšťať motorové vozidlá do jarmočného priestoru.
Predajná doba v jarmočnom priestore je odporúčaná večer do 21:00 hod., poprípade môže trvať aj dlhšie.
 
Zásobovanie pitnou vodou a elektrickou energiou:
Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené z verejného vodovodu výtokovými ventilmi s prívodom do jednotlivých stánkov určených na prípravu a predaj pokrmov rýchleho občerstvenia a nápojov.
Odber elektrickej energie bude zabezpečený cez staveniskový - mobilný rozvádzač.
Podnikatelia predávajúci stravu a občerstvenie sú povinní používať elektronické zariadenia zodpovedajúce STN a všetkým platným právnym predpisom a sú povinní pripájať sa na vodu a elektrinu.
 
Sociálne zariadenie:
Pre pracovníkov stánkov a návštevníkov podujatia - zariadenie osobnej hygieny bude zabezpečené v telocvični T -18 , existujúce verejné WC, prenosné WC napojené na verejný vodovod a kanalizáciu na Ul. školskej + mobilné - prenosné WC.
 
Čistenie jarmočného priestoru:
V jarmočnom priestore budú rozmiestnené zberné nádoby na odpad, ich zber a odvoz ako aj vyčistenie jarmočného priestoru bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Gúta Service.
 
PREDÁVAJÚCI SÚ POVINNÍ:
 • POZBIERAŤ SMETI
 • DBAŤ NA ČISTOTU A PORIADOK PREDAJNÉHO MIESTA
 • DBAŤ NA ČISTOTU A PORIADOK AJ V BLÍZKOM OKOLÍ
 
PARKOVANIE V JARMOČNOM PRIESTORE:
PARKOVANIE V JARMOČNOM PRIESTORE JE POVOLENÉ LEN TÝM PREDÁVAJÚCIM, KTORÍ PRI VYBAVOVANÍ POVOLENIA NA PREDAJ ZAPLATILI
POPLATOK ZA PARKOVANIE.
 
Poplatok za parkovanie je možné zaplatiť dodatočne počas konania jarmoku na Mestskom úrade Kolárovo.

 

Staršie oznamy >>>

Výzva

Mesto Kolárovo vyzýva zástupcov športových a civilných organizácií, náboženských cirkví, že v prípade, ak majú záujem o organizáciu podujatí počas konania 38. kolárovského jarmoku v dňoch 11-13. 8. 2023 a chcú aby boli súčasťou jarmočného programu, resp. aby tieto podujatia boli propagované v jarmočnom zošite, svoje požiadavky odovzdali najneskoršie do 31. mája 2023 e-mailom na adresu: info@kolarovo.sk alebo beata.forro@mestokolarovo.sk. Mesto Kolárovo z dôvodu plynulého zabezpečenia organizačných prác nezaručuje zápis navrhovaných programov do jarmočného zošitu odovzdaných Mestskému úradu po termíne 31. 05. 2023. Za spoluprácu a pochopenie Vám vopred ďakujeme!

 

Oznámenie pre predávajúcich

Mesto Kolárovo oznamuje, že 38. kolárovský jarmok sa uskutoční

v dňoch 11. 12. a 13. augusta 2023.

_____________________________________________________________________

         (informácie ohľadom predajných miest získate na t. č.:035/790 09 24, alebo               na e-mailovej adrese: kurtiova@mestokolarovo.sk

Povolenia, rozhodnutia budú vydávané na Mestskom úrade Kolárovo

 od 29. mája 2023 

po predchádzajúcom telefonickom odsúhlasení termínu.

Jarmočný poplatok sa uhrádza v deň vybavovania žiadostí a vydania písomností.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Predávajúci k vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predloží:

 • oprávnenie na podnikanie (originál k nahliadnutiu)
 • fotokópiu dokumentu o pridelení kódu  pokladnice e-kasa klient ,  t. j. kód VRP alebo kód ORP – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu. (uvádzame link na pokyny FS SR, kde sú uvedené príklady dokladov o pridelenom daňovom kóde pokladnice, ktoré môže mesto prijať pri podávaní žiadostí na predaj na trhovom mieste: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci)

-     fotokópiu vyjadrenia príslušných orgánov (RÚVZ, RVPS) -   ak predávaný sortiment podlieha tejto povinnosti

 • čestné vyhlásenie, že predávajúci - poskytovateľ služby nie je povinný na evidenciu tržieb používať registračnú pokladnicu (originál, nie kópiu)
 • čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (originál, nie kópiu)
 • čestné vyhlásenie k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti,  

lesné plodiny na trhoviskách – v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. (originál, nie kópiu)

 • čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve medzi sebou

počas príležitostného trhu (originál, nie kópiu)

 • fotokópia preukazu ZŤP
 • nájomná zmluva, obdobný právny vzťah k pozemku, na ktorom sa uskutočňuje vlastná pestovateľská a chovateľská činnosť

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží povolenie na zriadenie

trhového miesta nebude vydané !

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo pridelenia predajných miest !

 

Daň za užívanie verejného priestranstva počas 38. kolárovského jarmoku sa vyberá podľa „VZN č. 12/2019 miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo" nasledovne:

-   za osobitné   užívanie verejného  priestranstva počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa určí   podľa   charakteru   predávaného   tovaru   pri  zaradení   sortimentu  tovaru a služieb do kategórií:   A,B,C,D, E, F.

     Daň  za  užívanie  verejného  priestranstva  počas  trojdňových  jarmokov,  hodov  a trhov sa  platí  za parcely bez ohľadu na zúčastnené dni, pričom výmera 1 parcely = 9 m2. Daň za  užívanie  verejného  priestranstva  na 1 deň počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa  určí v prípade účasti na jarmoku len v nedeľu.

 

Kat.

 

 

 

 

 

  

Činnosť, sortiment, služby

 

 

 

 

 

 

Sadzba v €

Daň za prvú

parc. na 3 dni v €

zaokrúhlené nadol na celé čísla

 

Sadzba v €

Daň za ďalšiu parc. na 3 dni v € zaokrúhlené

 nadol na celé

 čísla

 

Sadzba v €

Daň za prvú parc.

na jeden deň v €

 - len nedeľa –zaokrúhlené nadol na celé čísla

 

Sadzba v €

Daň za ďalšiu parc. na jeden deň

v € - len nedeľa -   zaokrúhlené nadol na celé čísla

A

Pohostinská činnosť, rýchle občerstvenie, syry, alkoholické nápoje

1deň/1m2= 5,926

3dni/9m2 =160,00

1deň/1m2= 5,926

3dni/9m2 = 160,00

1deň/1m2=15,223

1deň/9m2=137,00

1deň/1m2=15,223

1deň/9m2= 137,00

B

Miesto na konzumáciu stravy

umiestnenie stolov a lavíc 

1deň/1m2= 4,445

3dni/9m2 =120,00

1deň/1m2= 4,445

3dni/9m2 = 120,00

1deň/1m2=11,112

1deň/9m2=100,00

1deň/1m2=11,112

1deň/9m2= 100,00

C

Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemyselný a drogistický tovar,   nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety, záhradkárske potreby, propagačné, reklamné alebo iné služby, knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare,  zvukové nosiče.

1deň/1m2=2,593

3dni/9m2 =70,00

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=6,334

1deň/9m2=57,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2=17,00

D

Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go – mrazený krém, gofri, nealko koktaily, káva, hot-dog,  nealko nápoje, cukrovinky, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, pukance

1deň/1m2=2,40741

3dni/9m2 =65,00

 

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=5,778

1deň/9m2=52,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2= 17,00

E

Semienka – tekvicové, slnečnica

1deň/1m2=2,223

3dni/9m2 =60,00

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 =35,,00

1deň/1m2=5,223 1deň/9m2=47,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2= 17,00

 

Kat.

Parkovanie s motorovými vozidlami

v jarmočnom priestore

 sadzba dane

v €/m2/deň

Sadzba dane za posledný deň - len nedeľa

v €/m2/deň

F

Osobné auto

2,50

3,00

Úžitkové vozidlo – do 3,5 t.

2,50

3,00

Nákladné auto – nad 3,5 t.

2,50

3,00

Príves – užitočným zaťažením do 750 kg

2,50

3,00

 – užitočným zaťažením nad 750 kg

2,50

3,00

                                      

ď a l e j :

Predajcovia sa zaväzujú pri vybavovaní povolenia zaplatiť sumu za služby podľa nižšie uvedených

/ služby = výdavky spojené s organizovaním jarmoku - výdavky za upratovanie, čistenie verejných komunikácií, zabezpečenie vody, elektriny, osvetlenia, prístrešky, zdravotnej služby, záchranárov atď./.  

 

    Cenník služieb počas 38. kolárovského jarmoku

                                          PREDAJCOVIA na ulici  Š K O L S K E J

 

Kategórie

 

Druh predávaných výrobkov

Služby

cenník

 

Počet

predajných miest

A - B

Pohostinská činnosť – strava, občerstvenie, syrymiesto na konzumáciu

 

 

 450,00

 

-------

300,00

 

-------

105,00

 8 a viac

 

--------------------              2 a viac                       

 

--------------------

1 miesto

C

Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemys., drogistický tovar, nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené výrobky, okrasné kríky, stromy, kvety, záhradkárske potreby, propag. reklamné a iné služby, knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare, zvukové nosič a pod.

 

 

 

 105,00

 

D

Trdelník, zemiakový špirál, icé & go, mrazený krém, gofri, nelko koktaily, káva, hot-dog, nealko nápoje, cukroviny, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, pukance

 75,00

 

E

Semienka .... tekvicové, slnečnicové

 45,00

 

 

 

 

 

 

REMESELNÍK – BEZ ŹIVNOSTI

 • predáva vlastne vyrábané výrobky -

 45,00

 

 

 

 

Výška dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva zariadeniami cirkusu a lunaparku je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Kolárovo č. 12/2019 – článok 5  body d.) a   e.) nasledovne:

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu,  lunaparku a iných atrakcií....................................0,60 €/m2/deň 

e) za  státie  vozidlami:  osobné  auto,  karavan,  príves,  ťahač  s návesom, prípadne inými vozidlami

    v areáli vyhradeného pre umiestnenie technicko zábavných zariadení…....................2,50 €/ m2/deň

 

Podľa Čl. 6, ods. 1, písm. e) VZN č. 12/2019- od platenia dane za užívanie verejného priestranstva počas jamokov sú oslobodení remeselníci.

 

KOLOTOČE / TZ zariadenie / – cenník služieb

 

 

Služby v €

 

 

Kolotoče za každých 100 m2

+ 160 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 9. 2023
mierny dážď 17 °C 12 °C
pondelok 25. 9. oblačno 24/13 °C
utorok 26. 9. takmer jasno 28/16 °C
streda 27. 9. takmer jasno 27/16 °C