Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Általános érvényű rendeletek

Általános érvényű rendeletek 2020

VZN-6_2020-o-prevádzke-pohrebiska

VZN-6_2020-o-prevádzke-pohrebiska.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 282,04 kB
Hozzáadva: 14. 5. 2021

Általános érvényű rendeletek 2016

VZN 01-2016 o miestnych komunikáciách

VZN-01-2016-o-miestnych-komunikáciách.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 133,03 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 02-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 16-2015

VZN-02-2016-ktorým-sa-mení-a-dopĺňa-VZN-16-2015.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 268,03 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 03-2016 o určení miesta miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo

VZN-03-2016-o-určení-miesta-miesta-a-času-zápisu-dieťaťa-na-plnenie-povinnej-školskej-dochádzky-v-ZŠ-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-mesta-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 43,77 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 04-2016 o prenajímaní nájomných bytov a ostatných bytových jednotiek vo vlastníctve mesta Kolárovo

VZN-04-2016-o-prenajímaní-nájomných-bytov-a-ostatných-bytových-jednotiek-vo-vlastníctve-mesta-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 95,43 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 05-2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Kolárovo - zmeny a doplnky č. 5

VZN-05-2016-ktorým-sa-vyhlasuje-záväzná-časť-územného-plánu-mesta-Kolárovo-zmeny-a-doplnky-č.-5.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 69,7 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 06-2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

VZN-06-2016-o-používaní-pyrotechnických-výrobkov.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 52,35 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 07-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN-07-2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 361,62 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2015

VZN 16-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ ...

VZN-16-2016-o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-žiaka-ZUŠ-....pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 286,21 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 07-2015 o určení školských obvodov ZŠ zriadených Mestom Kolárovo

VZN-07-2015-o-určení-školských-obvodov-ZŠ-zriadených-Mestom-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 26,32 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 10-2015 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2016

VZN-10-2015-o-dani-za-predajné-automaty-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 41,95 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 12-2015 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2016

VZN-12-2015-o-dani-za-ubytovanie-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 46,96 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 13-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

VZN-13-2015-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 49,16 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 14-2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016

VZN-14-2015-o-dani-za-užívanie-verejného-priestranstva-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 69,59 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 02-2015 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, SKD pri ZŠ, v CVČ

VZN-02-2015-ktorým-sa-určuje-výška-a-spôsob-úhrady-príspevkov-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-MŠ-ZUŠ-SKD-pri-ZŠ-v-CVČ-a-.....pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 57,57 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 03-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo

VZN-03-2015-o-podmienkach-predaja-výrobkov-a-poskytovania-služieb-na-trhových-miestach-v-meste-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 62,47 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 04-2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

VZN-04-2015-o-trhovom-poriadku-pre-príležitostné-trhy.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 77,49 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 05-2015 Trhový poriadok pre trhovisko na ulici Tržnej v Kolárove

VZN-05-2015-Trhový-poriadok-pre-trhovisko-na-ulici-Tržnej-v-Kolárove.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 76,71 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 06-2015 trhový poriadok pre príležitostný trh v MsKS v Kolárove

VZN-06-2015-trhový-poriadok-pre-príležitostný-trh-v-MsKS-v-Kolárove.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 64,96 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 09-2015 o dani za psa na kalendárny rok 2016

VZN-09-2015-o-dani-za-psa-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 56,57 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 15-2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo

VZN-15-2015-o-poskytovaní-dotácií-z-rozpočtu-mesta-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 136,81 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 11-2015 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2016

VZN-11-2015-o-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 42,54 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2014

VZN 16-2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v ZPS-DS

VZN-16-2014-o-rozsahu-a-bližších-podmienkach-poskytovania-sociálnych-služieb-a-o-úhrade-za-poskytované-sociálne-služby-v-ZPS-DS.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 362,1 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 06-2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo

VZN-06-2014-o-niektorých-podmienkach-držania-psov-na-území-mesta-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 543,58 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 05-2014 o zriadení mestskej polície

VZN-05-2014-o-zriadení-mestskej-polície.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 38,24 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2013

VZN 19-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

VZN-19-2013-o-poskytovaní-opatrovateľskej-služby-a-o-úhradách-za-opatrovateľskú-službu.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 23,88 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 10-2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN-10-2013-o-určení-pravidiel-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 65,38 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 07-2013 o spôsobe náhradného zásobovania a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN-07-2013-o-spôsobe-náhradného-zásobovania-a-náhradného-odvádzania-odpadových-vôd-a-o-zneškodňovaní-obsahu-žúmp.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 36,63 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 03-2013 o poskytnutí dotácie na dopravu detí MŠ a žiakov ZŠ dochádzajúcich z mestských častí

VZN-04-2013-ktorým-sa-vyhlasuje-záväzná-časť-územného-plánu-zóny-CMZ-Kolárovo-zmena-č.-1.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 37,46 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 03-2013 o poskytnutí dotácie na dopravu detí MŠ a žiakov ZŠ dochádzajúcich z mestských častí

VZN-03-2013-o-poskytnutí-dotácie-na-dopravu-detí-MŠ-a-žiakov-ZŠ-dochádzajúcich-z-mestských-častí.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 25,56 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2012

VZN 06-2012 o ochrane pred povodňami

VZN-06-2012-o-ochrane-pred-povodňami.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 42,51 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 04-2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

VZN-04-2012-o-poskytovaní-opatrovateľskej-služby-a-o-úhradách-za-opatrovateľskú-službu.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 68,89 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2010

VZN 01-2010 o zmene názvu verejného priestranstva

VZN-01-2010-o-zmene-názvu-verejného-priestranstva.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 94,21 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2008

VZN 20-2008 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo

VZN-20-2008-o-poskytovaní-jednorazových-dávok-v-hmotnej-núdzi-mestom-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 107,83 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 19-2008 o postupe pri poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnej kurately

VZN-19-2008-o-postupe-pri-poskytovaní-FP-na-vykonávanie-opatrení-sociálnej-kurately.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 110,51 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 15-2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VZN-15-2008-o-poplatkoch-za-znečisťovanie-ovzdušia-malými-zdrojmi.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 96,6 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2004

VZN 505-2004 o ochrane nefajčiarov

VZN-505-2004-o-ochrane-nefajčiarov.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 57,27 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 1998

VZN o predaji bytov a nebytových priestorov

VZN-o-predaji-bytov-a-nebytových-priestorov.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 131,09 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 03-2010 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

VZN-03-2010-o-obmedzení-a-zákaze-predaja-podávania-a-požívania-alkoholických-nápojov-na-verejne-prístupných-miestach.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 112,06 kB
Hozzáadva: 21. 6. 2022

VZN 08-2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016

VZN-08-2015-o-dani-z-nehnuteľností-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 53,78 kB
Hozzáadva: 8. 11. 2023

Önkormányzat

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

logologologologo

segitség

Aktuális időjárás

ma, csütörtök 18. 7. 2024
tiszta égbolt 32 °C 18 °C
péntek 19. 7. szórványos felhőzet 33/21 °C
szombat 20. 7. enyhe eső 25/18 °C
vasárnap 21. 7. tiszta égbolt 31/16 °C