Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Közös iskolaügyi hivatal

Činnosť obce ako školského úradu

Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť na územnú samosprávu, určuje Smernica č. Smernica MŠVVaŠ SR  č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov  v zmysle zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad   v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblasti
–      prijatia žiaka
–      povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej
školskej dochádzky žiaka
–     oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa    v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
–      povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,
–      uloženia výchovných opatrení,
–      povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,
–      povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
–      určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ,

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov   v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi.

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach
–      riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,
–      riadenia a  zabezpečovania školského stravovania,
–      ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
–      ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Odborný zamestnanec môže
Zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov  podľa § 16,§ 17, § 18, § 22, § 23 zákona,

Byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia § 6, § 8, § 9 zákona.

 

Hivatal

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

logologologologo

segitség

Aktuális időjárás

ma, csütörtök 18. 7. 2024
tiszta égbolt 33 °C 18 °C
péntek 19. 7. tiszta égbolt 33/20 °C
szombat 20. 7. enyhe eső 24/18 °C
vasárnap 21. 7. tiszta égbolt 31/16 °C