MESTO KOLÁROVO


Mesto Kolárovo, v zastúpení primátorom mesta Árpádom Horváthom,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517

v y h l a s u j e
VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom KolByt s. r. o. , Kostolné nám. č. 32 Kolárovo

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania,
 • min. 3 ročná prax v odbore energetika a ekonomika

Požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť platnej právnej legislatívy pre príslušnú oblasť
 • znalosť informačných technológií (MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektronická pošta)
 • aktívne ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom

Osobnostné predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady na výkon riadiacej funkcie
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, flexibilita a orientácia na ciele
 • analytické a koncepčné myslenie
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, presnosť, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • návrh koncepcie rozvoja spoločnosti KolByt, s. r. o. Kolárovo
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej Legislatívy

Spôsob procesu výberového konania:

 • ústny pohovor

Termín odovzdania prihlášky do výberového konania: 14.12.2020

Ponuka:

 • hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom ustanovenia do funkcie 01.01.2021
 • výška základnej zložky mzdy konateľa je od 1.600,- Eur mesačne brutto a závisí od doterajšej praxe uchádzača a pod.

Po uskutočnení výberového konania, a na základe odporúčania výberovej komisie, primátor mesta predloží Mestskému zastupiteľstvu mesta Kolárovo na schválenie návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu konateľa KolByt s. r. o. Kolárovo v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Kolárovo na adresu Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo. Obálku je potrebné označiť ako „Výberové konanie – konateľ spoločnosti KolByt, s. r. o. – neotvárať!“
Žiadosti doručené osobne alebo poštou po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
Výberová komisia pozve na výberové konanie uchádzača, ktorý spĺňa požadované predpoklady.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.