Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Tlačivá, žiadosti

Výstavba a regionálny rozvoj

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj

2020-žiadosť-o-vydanie-povolenia-na-predaj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Vložené: 21. 4. 2020

Čestné vyhlásenie - pokladnica

2020-čestné-vyhlásenie-pokladnica.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Vložené: 21. 4. 2020

Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-vlastných-použitých-výrobkov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Vložené: 21. 4. 2020

Čestné vyhlásenie na k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti

2020-čestné-vyhlásenie-na-k-vydaniu-povolenia-na-predaj-výrobkov-z-vlastnej-pestovateľskej-a-chovateľskej-činnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,18 kB
Vložené: 21. 4. 2020

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-výrobkov-ktoré-sú-originálom-diela-alebo-jeho-rozmnoženinou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,11 kB
Vložené: 21. 4. 2020

Žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť-o-vyjadrenie-sa-k-funkčnému-využitiu-pozemku-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,06 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti

Žiadosť-o-vydanie-záväzného-stanoviska-k-podnikateľskej-činnosti-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,21 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti

Žiadosť-o-vydanie-záväzného-stanoviska-k-investičnej-činnosti-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,88 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby MZZO

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-vydanie-rozhodnutia-o-povolení-stavby-MZZO-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,14 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadost o vydanie stanoviska k uzemnému stavebnému konaniu

Žiadost-o-vydanie-stanoviska-k-uzemnému-stavebnému-konaniu-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,51 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy

Žiadosť-o-určenie-súpisného-čísla-budovy-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,37 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia

Žiadosť-o-určenie-použitia-dopravného-značenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,54 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o súhlas k výrubu dreviny

Žiadosť-o-súhlas-k-výrubu-dreviny-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,1 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadost o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

Žiadost-o-povolenie-uzávierky-miestnej-komunikácie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,25 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

Žiadosť-o-povolenie-na-odber-podzemných-vôd-a-zriadenie-vodnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,95 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenie

Písomný-záväzok-k-žiadosti-o-rozkopávkové-povolenie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,14 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oznámenie o zrušení prevádzkárne

Oznámenie-o-zrušení-prevádzkárne-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,66 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Finančné oddelenie

Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Kolárovo

Zúčtovanie-dotácie-poskytnutej-mestom-Kolárovo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,12 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku

Žiadosť-o-odpustenie-miestneho-poplatku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Výkaz dane za ubytovanie

Výkaz-dane-za-ubytovanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,11 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Poučenie na vyplnenie priznania

Poučenie-na-vyplnenie-priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Potvrdenie_o_podani_priznania

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,08 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oznamenie vzniku, zaniku, zmeny údajok - poplatok za KO

Oznamenie-vzniku-zaniku-zmeny-údajok-poplatok-za-KO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,87 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Daňové priznanie k miestnym daniam

Daňové-priznanie-k-miestnym-daniam.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu

Dotácie-žiadosť-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,43 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Správne oddelenie

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh-na-zrušenie-trvalého-pobytu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,73 kB
Vložené: 23. 3. 2021

Oznámenie o konaní zhromaždenia

Oznámenie-o-konaní-zhromaždenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,04 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie

Oznámenie-o-zámere-usporiadať-kultúrne-podujatie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,01 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oznámenie o zámere usporiadať telovýchovné, športové alebo turistické podujatie

Oznámenie-o-zámere-usporiadať-telovýchovné-športové-alebo-turistické-podujatie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,14 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Splnomocnenie - všeobecné

Splnomocnenie-všeobecné-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,17 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Čestné vyhlásenie

Čestné-vyhlásenie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,7 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

Žiadosť-o-poskytovanie-sociálnej-služby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,73 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Splnomocnenie k prepisu motorového vozidla

Splnomocnenie-k-prepisu-motorového-vozidla-1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 38,46 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vzor žiadosti o poskytnutie informácií

Vzor-žiadosti-o-poskytnutie-informácií-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,68 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť na podporu z fondu Solidarita a podpora rodiny na území mesta Kolárovo - COVID - 19

Žiadosť-na-podporu-z-fondu-Solidarita-a-podpora-rodiny-na-území-mesta-Kolárovo-COVID-19.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,59 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Správa majetku

Žiadosť o predaj - prenájom nehnuteľnosti

Žiadosť-o-predaj-prenájom-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,47 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti

Žiadosť-o-výpožičku-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,55 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o uzavretie budúcej zmluvy o vecnom bremene

Žiadosť-o-uzavretie-budúcej-zmluvy-o-vecnom-bremene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,24 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Spoločný stavebný úrad

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním

Návrh-na-povolenie-zmeny-v-užívaní-stavby-ak-nie-je-spojené-so-stavebným-konaním-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,32 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Návrh na vydania kolaudačného rozhodnutia k reklamnej stavbe

Návrh-na-vydania-kolaudačného-rozhodnutia-k-reklamnej-stavbe-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,09 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh-na-vydanie-kolaudačného-rozhodnutia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestnení-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,71 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie-drobnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,01 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie prízemnej stavby elektronickej komunikačnej siete

Ohlásenie-prízemnej-stavby-elektronickej-komunikačnej-siete-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,84 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie-reklamnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,44 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete

Ohlásenie-stavby-elektronickej-komunikačnej-siete-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,75 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie-stavebných-úprav-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie-udržiavacích-prác-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,58 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie výmeny alebo doplnenia telekomunikačného zariadenia

Ohlásenie-výmeny-alebo-doplnenia-telekomunikačného-zariadenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Potvrdenia o existencii vedení

Potvrdenia-o-existencii-vedení-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,93 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Tlaková skúška kanalizačného potrubia a žumpy

Tlaková-skúška-kanalizačného-potrubia-a-žumpy-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,88 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyhlásenie stavebného dozoru - nová stavba

Vyhlásenie-stavebného-dozoru-nová-stavba-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,9 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyhlásenie stavebného dozoru - odstránenie stavby

Vyhlásenie-stavebného-dozoru-odstránenie-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,53 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k odstráneniu stavby

Vyjadrenie-vlastníkov-susedných-nehnuteľností-k-odstráneniu-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,18 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbe

Vyjadrenie-vlastníkov-susedných-nehnuteľností-k-výstavbe-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,85 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

Ž-i-a-d-o-s-ť-o-zmenu-doby-trvania-reklamnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,6 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť-o-dodatočné-povolenie-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,06 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby

Žiadosť-o-dodatočné-povolenie-zmeny-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť-o-povolenie-odstránenia-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,48 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokončením-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť-o-predĺženie-lehoty-výstavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,34 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť-o-vydanie-stavebného-povolenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,41 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oddelenie hospodárenia školstva

Dotácia k stravovacím návykom dieťaťa čestné vyhlásenie

Dotácia k stravovacím návykom dieťaťa čestné vyhlásenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56,5 kB
Vložené: 21. 7. 2021

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Aktuálne počasie

dnes, sobota 16. 10. 2021
polojasno 16 °C 7 °C
nedeľa 17. 10. polojasno 15/6 °C
pondelok 18. 10. zamračené 15/7 °C
utorok 19. 10. zamračené 16/8 °C

logologologologo