Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Nyomtatványok, kérvények

Építésügy és területfejlesztés

Közterület sajátos használatára vonatkozó szándék bejelentése - lerakatok, útfelbontások, információs táblák, egyéb

2019-közterület-sajátos-használatára-vontakozó-szándék-bejelentése-lerakatok-utfelbontas-inform.tablak-egyeb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Vložené: 22. 11. 2021

Žiadost o zvláštne užívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenie

Žiadost-o-zvláštne-užívanie-miestnej-komunikácie-rozkopávkové-povolenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,68 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy

Žiadosť-o-zrušenie-súpisného-čísla-budovy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,59 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vyjadrenie

Žiadosť-o-vyjadrenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,82 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť-o-vyjadrenie-sa-k-funkčnému-využitiu-pozemku-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,06 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti

Žiadosť-o-vydanie-záväzného-stanoviska-k-podnikateľskej-činnosti-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,21 kB
Vložené: 11. 12. 2020

iadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti

Žiadosť-o-vydanie-záväzného-stanoviska-k-investičnej-činnosti-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,88 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby MZZO

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-vydanie-rozhodnutia-o-povolení-stavby-MZZO-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,14 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadost o vydanie stanoviska k uzemnému stavebnému konaniu

Žiadost-o-vydanie-stanoviska-k-uzemnému-stavebnému-konaniu-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,51 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy

Žiadosť-o-určenie-súpisného-čísla-budovy-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,37 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia

Žiadosť-o-určenie-použitia-dopravného-značenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,54 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o súhlas k výrubu dreviny

Žiadosť-o-súhlas-k-výrubu-dreviny-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,1 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadost o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

Žiadost-o-povolenie-uzávierky-miestnej-komunikácie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,25 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

Žiadosť-o-povolenie-na-odber-podzemných-vôd-a-zriadenie-vodnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,95 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenie

Písomný-záväzok-k-žiadosti-o-rozkopávkové-povolenie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,14 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Pénzügyi osztály

Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Kolárovo

Zúčtovanie-dotácie-poskytnutej-mestom-Kolárovo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,12 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku

Žiadosť-o-odpustenie-miestneho-poplatku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Výkaz dane za ubytovanie

Výkaz-dane-za-ubytovanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,11 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Poučenie na vyplnenie priznania

Poučenie-na-vyplnenie-priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Potvrdenie_o_podani_priznania

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,08 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oznamenie vzniku, zaniku, zmeny údajok - poplatok za KO

Oznamenie-vzniku-zaniku-zmeny-údajok-poplatok-za-KO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,87 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Daňové priznanie k miestnym daniam

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Vložené: 22. 9. 2023

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu

Dotácie-žiadosť-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,43 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Jogi osztály

Javaslat az állandó lakcím megszűntetésére

Návrh-na-zrušenie-trvalého-pobytu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,73 kB
Vložené: 23. 3. 2021

Általános meghatalmazás

Splnomocnenie-všeobecné-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,17 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Becsületbeli nyilatkozat

Čestné-vyhlásenie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,7 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

Žiadosť-o-poskytovanie-sociálnej-služby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,73 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Felhatalmazás motoros jármű tulajdonjogi átíratására

Splnomocnenie-k-prepisu-motorového-vozidla-1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 38,46 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vzor žiadosti o poskytnutie informácií

Vzor-žiadosti-o-poskytnutie-informácií-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,68 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Kérelem támogatásra a COVID - 19 fertőző betegség terjedésével kapcsolatos kedvezőtlen hatások mérséklésére irányuló szolidaritási és családtámogatási alapból

Žiadosť - Solidarita a podpora rodiny COVID-19.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,42 kB
Vložené: 21. 2. 2022

Vagyongazdálkodás

Közterület sajátos használatára vonatkozó szándék bejelentése - vásár, búcsú, alkalmi vásár

2016-közterület-sajátos-használatára-vontakozó-szándék-bejelentése-vásár-búcsú-alkalmi-vásár.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,92 kB
Vložené: 22. 11. 2021

Kérvény a városi ingatlan eladására - bérletére

Žiadosť-o-predaj-prenájom-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,03 kB
Vložené: 8. 12. 2021

Kérvény a városi ingatlan kölcsönbe vételére

Žiadosť-o-výpožičku-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,55 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o uzavretie budúcej zmluvy o vecnom bremene

Žiadosť-o-uzavretie-budúcej-zmluvy-o-vecnom-bremene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,24 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oznámenie o zrušení prevádzkárne

Oznámenie-o-zrušení-prevádzkárne-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,66 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Közös építésügyi hivatal

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním

Návrh-na-povolenie-zmeny-v-užívaní-stavby-ak-nie-je-spojené-so-stavebným-konaním-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,32 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Návrh na vydania kolaudačného rozhodnutia k reklamnej stavbe

Návrh-na-vydania-kolaudačného-rozhodnutia-k-reklamnej-stavbe-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,09 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh-na-vydanie-kolaudačného-rozhodnutia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestnení-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,71 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie-drobnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,01 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie prízemnej stavby elektronickej komunikačnej siete

Ohlásenie-prízemnej-stavby-elektronickej-komunikačnej-siete-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,84 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie-reklamnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,44 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete

Ohlásenie-stavby-elektronickej-komunikačnej-siete-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,75 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie-stavebných-úprav-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie-udržiavacích-prác-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,58 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie výmeny alebo doplnenia telekomunikačného zariadenia

Ohlásenie-výmeny-alebo-doplnenia-telekomunikačného-zariadenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Potvrdenia o existencii vedení

Potvrdenia-o-existencii-vedení-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,93 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Tlaková skúška kanalizačného potrubia a žumpy

Tlaková-skúška-kanalizačného-potrubia-a-žumpy-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,88 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyhlásenie stavebného dozoru - nová stavba

Vyhlásenie-stavebného-dozoru-nová-stavba-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,9 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyhlásenie stavebného dozoru - odstránenie stavby

Vyhlásenie-stavebného-dozoru-odstránenie-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,53 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k odstráneniu stavby

Vyjadrenie-vlastníkov-susedných-nehnuteľností-k-odstráneniu-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,18 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbe

Vyjadrenie-vlastníkov-susedných-nehnuteľností-k-výstavbe-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,85 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ž i a d o s ť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

Ž-i-a-d-o-s-ť-o-zmenu-doby-trvania-reklamnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,6 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť-o-dodatočné-povolenie-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,06 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby

Žiadosť-o-dodatočné-povolenie-zmeny-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť-o-povolenie-odstránenia-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,48 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokončením-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť-o-predĺženie-lehoty-výstavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,34 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť-o-vydanie-stavebného-povolenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,41 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Iskolaügyi Gazdálkodási Osztály

Hivatal

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

logologologologo

segitség

Aktuálne počasie

dnes, szerda 29. 11. 2023
tiszta égbolt 3 °C -1 °C
csütörtök 30. 11. hó és eső 1/-1 °C
péntek 1. 12. közepes eső 2/1 °C
szombat 2. 12. hó és eső 2/0 °C